Mielekäs elämä

Elämän olisi hyvä olla mielekästä. Jotta elämä voisi olla mahdollisimman mielekästä, on oleellista panostaa mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen, mielen taitoja kehittämällä. Mielen taitojen kehittäminen on tärkeää, koska mielen avulla luomme tulkintoja aistihavainnoista, ajattelemme, koemme tunteet, valitsemme halutun käyttäytymisen, reagoimme ympäristön ärsykkeisiin sekä luomme tarinaa omasta elämästä. Kun mieli voi hyvin ja on joustava, sopeutuu se paremmin kaikenlaisiin tavoitteisiin sekä elämässä eteen tuleviin myrskyihin ja ympäristön muutoksiin.

 

Mielen muskelit

Toisin kuin kehossa oleva lihas, mieli ei ole mekaaninen supistumis-rentoutumissykliin rajoittuva rakenne. Se on monimutkainen tai jopa osittain hyvin kaoottinen järjestelmä, jota ei voi hallita samalla tavoin kuin kehon lihasta. On kuitenkin tärkeää, että mieltä ei eroteta muista elämän tärkeistä toiminnoista, kuten esimerkiksi lihaksia sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä aktivoivasta liikunnasta, ravitsemuksesta, sosiaalisista suhteista tai palautumisesta.

Edellinen siitä syystä, että mieli toimii kaikkien käyttäytymisvalintojen taustalla. Tämän takia mielen toimintaa on hyvä ymmärtää moniulotteisesti. Mieleen ja sen vireeseen vaikuttavat esimerkiksi liikunnan aiheuttama liiallinen tai liian vähäinen kuormitus, ravinnon ja sosiaalisten suhteiden sisältö sekä unen laatu ja määrä. On tärkeä oivaltaa, että valinnoilla, liittyivätpä ne ympäristöön, ravintoon tai mihin tahansa kokemuksiin, on merkitys mielentilaan.

Mieli toimii kaikkien käyttäytymisvalintojen taustalla

 

Joustavaa mielenhallintaa

Tasapainoinen ja joustava mieli on hyvinvoinnin järkälemäisen kokonaisuuden peruskallio. Moninaisia mielen taitoja kehittämällä voidaan edistää yleistä hyvinvointia sekä vaikuttaa haluttuihin, tavoitteen kannalta tärkeisiin, käyttäytymismalleihin. Päämäärän saavuttaminen edellyttää siis aina toimivia ajattelu- ja tunnesäätelytaitoja, joiden keskiössä on tietoisuustaidot ja psykologinen joustavuus.

Tietoisuustaidoilla viitataan usein meditaatioon tai muihin mielen harjoituksiin, jotka auttavat keskittymään nykyhetkeen sekä havainnoimaan omia ajatuksia ja tunteita. Näitä harjoituksia voivat olla muun muassa tietoinen kävely, hengittäminen tai syöminen. Tietoisuustaitoja säännöllisesti harjoittamalla voidaan vähentää stressiä, kehittää keskittymistä sekä edistää kokonaisvaltaista itsetuntemusta.

Psykologisella joustavuudella viitataan kykyyn mukauttaa omaa toimintaa eri tilanteiden asettamiin vaatimuksiin. Joustavuuden vastakohtana voidaan pitää mustavalkoista ajattelua ja käyttäytymistä. Tällöin jäykät käyttäytymismallit ohjaavat toimimaan ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti, eikä siten, kuinka kyseisessä tilanteessa voisi olla järkevintä toimia hyvinvoinnin edistämisen kannalta.

”Mielen taitoja kehittämällä voidaan edistää yleistä hyvinvointia”

 

Miellyttävämpi muutos

Mikä tahansa muutos edellyttää uuden oppimista. Vanhoihin, jäykkiin ja käyttäytymistä liialti kontrolloiviin malleihin nojautuminen ei lähes koskaan johda toivottuun lopputulokseen. Muutoksen työstäminen aiheuttaa myös stressiä, koska se vaatii valtavasti aikaa ja voimavaroja. Täten missä tahansa muutospyrkimyksessä, muutosmatkan tuloksekkuuden sekä mielekkyyden kannalta, on erityisen tarpeellista ja tärkeää tavoitella joustavuutta. Muutosmatkalla kannattaa siis kokeilla rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja, vastakohtana tiukoille säännöille ja vanhoille tomintamalleille.

Mielen taitojen osaamista monipuolisesti hyödyntämällä, minkä tahansa muutosmatkan mielekkyys ja tyytyväisyyden kokemukset lisääntyvät. Edellisten lisäksi motivaatio itselle tärkeisiin asioihin vahvistuu merkittävästi. Joustava mieli auttaa kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä olemaan avoin kaikenlaisille kokemuksille, epämiellyttävistä tunteista huolimatta. Tiivistetysti sanottuna, ottamalla mielen taidot riittävän hyvin haltuun, autat itseäsi toteuttamaan tuloksekkaamman ja miellyttävämmän muutosmatkan. Ennen kaikkea pääset elämään mielekästä sekä omannäköistä elämää.

”Mikä tahansa muutos edellyttää uuden oppimista”

 


YRITYSPÄÄTTÄJÄ,

TUTUSTU KISAKALLION HYVINVOINTIKOULUN VALMENNUKSIIN!


 

Kuvat: Kisakallion Hyvinvointikoulu

Kirjoittaja: Janne Mustonen