TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kisakalliosäätiö sr
Y-tunnus: 0128756-8
Osoite: Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja
Sähköpostiyhteys: info@hyvinvointikoulu.com

Haluamme pitää hyvää huolta niistä tiedoista, jotka olet meille itsestäsi antanut tai joita meille kertyy käyttäessäsi palveluitamme. Tässä selosteessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä. Voit aina ottaa yhteyttä yllä olevalla sähköpostiosoitteella, mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen.

Verkkosivullamme käytetään evästeitä. Niitä koskevan hyväksynnän löydät sivustolta ja informaation tästä tietosuojaselosteesta kohdasta 8 Evästeet.

2. Rekisteri

Kisakallion Hyvinvointikoululle yhteydenottopyynnön lähettäneitä ja Löytöretkiä onnistumisiin® palvelun käyttäjiä koskeva henkilörekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota palvelun käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön  videomateriaalia, työkirjoja, kokeita ja todistuksia oman hyvinvoinnin motivoituneeseen, tavoitteelliseen ja tuloksekkaaseen johtamiseen. Kerättäviä tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen erilaisille käyttäjäryhmille. Verkkosivulta lähetettyjä yhteystietoja käytetään yhteydenottoihin palvelusta kiinnostuneille henkilöille.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, joka syntyy rekisteröidyn rekisteröityessä palveluun ja hyväksyessä palvelun käyttöehdot. Käsittelyn perusteena on myös rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, joka syntyy rekisterinpitäjälle rekisteröidyn lähettäessä verkkosivulta yhteydenottopyynnön. Rekisterinpitäjä on arvioinut, että tässä yhteydessä oikeutetun edun perusteella henkilötietoja käsiteltäessä rekisteröityjen perusoikeudet ja -vapaudet eivät tule loukatuiksi rekisteröidyn pyydettyä yhteydenottoa.

Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään, jotta palvelu saadaan rekisteröidyn käytettäväksi. Palvelun käyttämisen yhteydessä tallentuu myös henkilötietoja, jotka on mainittu tässä tietosuojaselosteessa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia palvelun käyttäjän tietoja:

  • Sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, sukupuoli ja syntymävuosi
  • Salasana
  • Käyttäjän tietokoneen IP-osoite
  • Palvelun sisältämien käyttäjäkohtaisten kokeiden, todistusten ja mahdollisten  palautteiden tiedot sekä tiedot rekisteröidyn katsomista videomateriaaleista

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä käyttää palvelun tuottamisessa yhteistyökumppaneita, kuten IT-palveluiden tarjoajia. Näiden tahojen kanssa tehdään asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muille tahoille. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja kuitenkin siirrettäisiin mainitun alueen ulkopuolella käsiteltäviksi, rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että siirto tapahtuu asianmukaisesti esimerkiksi EU:n komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden ja niihin mahdollisesti liitettyjen lisäsuojatoimenpiteiden avulla. Käytettävistä evästeistä kerrotaan kohdassa 8 Evästeet.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin pitkään kuin rekisteröity käyttää palvelua. Palvelun käyttämisen päättyessä rekisteröidyn omaan ilmoitukseen tai poistamispyyntöön henkilötiedot poistetaan 30 päivän kuluessa. Passiiviset käyttäjätiedot poistetaan vuosittain.

8. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä verkkosivujen käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle asentamia tekstitiedostoja. Niitä käytetään, jotta verkkosivut toimisivat ylipäänsä tai tehokkaammin sekä verkkopalvelujen ja -toimintojen tarjoamiseksi käyttäjille. Evästeitä voidaan tallentaa ja niitä voidaan käyttää käyttäjän tietokoneella tai muulla laitteella vain käyttäjän antaman suostumuksen perusteella, elleivät evästeet ole välttämättömiä verkkosivustolla olevan palvelun tarjoamiseksi.

Käytettävät evästeet ovat Google Analytics-evästeitä, joilla analysoidaan verkkosivustojemme käyttöä sekä kehitetään verkkosivustoa käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Käytettäviä evästeitä ovat esimerkiksi

– _ga (vanhentumisaika 2 vuotta)
– _gid (vanhentumisaika 24 tuntia)

Googlen henkilötietokäytäntö: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Selaimeen voi asentaa lisäosan, joka estää Google Analytics -tietojen tallentamisen. Lisäosan saa osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Jos käyttäjä ei ole sallinut Google Analyticsin käyttöä evästeasetuksissa tai on asentanut selaimeen edellä mainitun lisäosan, palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät tallennu.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista.
Tarkastuspyyntö voidaan lähettää sähköpostitse osoitteella: info@hyvinvointikoulu.com
Vastaus toimitetaan rekisteröidylle sähköpostitse tai postitse niin haluttaessa.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada sopimuksen perusteella antamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti, itselleen yleisesti käytetyssä konekielisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi tai poistaa ne itse palvelussa. Rekisteröity voi myös vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Vastustaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista erityistä tilannetta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu, viranomaisen verkkosivuilla www.tietosuoja.fi