TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hyvinvointikoulu GROUP Oy
Y-tunnus: 2954071-3
Osoite: Tekniikantie 14, 02150 Espoo
Sähköpostiyhteys: info@hyvinvointikoulu.com

Haluamme pitää hyvää huolta niistä tiedoista, jotka olet meille itsestäsi antanut tai joita meille kertyy käyttäessäsi palveluitamme. Tässä selosteessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä. Voit aina ottaa yhteyttä yllä olevalla sähköpostiosoitteella, mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen.
Verkkosivullamme käytetään evästeitä. Niitä koskevan hyväksynnän löydät sivustolta ja informaation tästä tietosuojaselosteesta kohdasta 8 Evästeet.

2. Rekisteri

Hyvinvointikoulun koulutuksia koskeva henkilörekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito Hyvinvointikoulun tarjoamien koulutuksien tilaamiin asiakkaisiin ja koulutuksien toteuttaminen. Kerättäviä tietoja käytetään myös koulutuspalveluiden kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täyttämisvelvoite, joka syntyy rekisteröidyn tilatessa koulutuksen ja hyväksyessä koulutuksen sopimusehdot. Rekisteröidyn lähettäessä verkkolomakkeen avulla yhteydenottopyynnön käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, joka syntyy rekisterinpitäjälle rekisteröidyn lähettäessä lomakkeen. Rekisterinpitäjä on arvioinut, että tässä yhteydessä oikeutetun edun perusteella henkilötietoja käsiteltäessä rekisteröityjen perusoikeudet ja -vapaudet eivät tule loukatuiksi.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot ovat välttämättömiä koulutuksien toteuttamiseksi sopimusehdoissa tarkoitetulla tavalla.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite
  • Etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Postiosoite
  • Maksuerien lukumäärä
  • Tiedot tilatuista ja suoritetuista Hyvinvointikoulun koulutuksista

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä käyttää palvelun tuottamisessa yhteistyökumppaneita, kuten IT-palveluiden tarjoajia. Näiden tahojen kanssa tehdään asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muille tahoille. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli näin tapahtuu, olemme varmistaneet sopimuksin asianmukaiset tietosuojan ja tietoturvan suojatakeet, kuten EU:n komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden käyttämisen. Käytettävistä evästeistä kerrotaan kohdassa 8 Evästeet.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tilatun koulutuksen toteuttamisen ajan sekä kuusi vuotta sen jälkeen, joka on kirjanpitovelvollisuuden määrittelemä laskutustietojen säilyttämisaika.

8. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä verkkosivujen käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle asentamia tekstitiedostoja. Niitä käytetään, jotta verkkosivut toimisivat ylipäänsä tai tehokkaammin sekä verkkopalvelujen ja -toimintojen tarjoamiseksi käyttäjille. Evästeitä voidaan tallentaa ja niitä voidaan käyttää käyttäjän tietokoneella tai muulla laitteella vain käyttäjän antaman suostumuksen perusteella, elleivät evästeet ole välttämättömiä verkkosivustolla olevan palvelun tarjoamiseksi.

Käytettävät evästeet ovat Google Analytics-evästeitä, joilla analysoidaan verkkosivustojemme käyttöä sekä kehitetään verkkosivustoa käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Käytettäviä evästeitä ovat esimerkiksi

– _ga (vanhentumisaika 2 vuotta)
– _gid (vanhentumisaika 24 tuntia)

Googlen henkilötietokäytäntö: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Selaimeen voi asentaa lisäosan, joka estää Google Analytics -tietojen tallentamisen. Lisäosan saa osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Jos käyttäjä ei ole sallinut Google Analyticsin käyttöä evästeasetuksissa tai on asentanut selaimeen edellä mainitun lisäosan, palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät tallennu.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista.
Tarkastuspyyntö voidaan lähettää sähköpostitse osoitteella: info@hyvinvointikoulu.com
Vastaus toimitetaan rekisteröidylle sähköpostitse tai postitse niin haluttaessa.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada sopimuksen perusteella antamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti, itselleen yleisesti käytetyssä konekielisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi. Rekisteröity voi myös vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Vastustaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista erityistä tilannetta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu, viranomaisen verkkosivuilla www.tietosuoja.fi