Aikaansaamisen taito

Henkilökohtaisissa muutoshankkeissa, kuten elämäntapamuutoksessa, onnistumiset ovat kiinni monista eri tekijöistä. On turvattava riittävä vireystila, ymmärrettävä muutoksen johtamista sekä osattava rakentaa tavoitteet ja motivaatio rantakuntoon. Lisäksi on omattava asianmukaiset fyysiset ja psyykkiset voimavarat tavoitteen asettamiin vaatimuksiin nähden. Tämäkään ei vielä riitä, sillä yksi tavoitteissa onnistumisen todennäköisyyttä lisäävä tärkeä taito puuttuu listasta. Se on aikaansaamisen taito.

 

Avaimet aikaansaamiseen

Aikaansaamisen taito on kykyä edistää tavoitteenmukaisia asioita silloinkin, kun motivaatio ei ole paras mahdollinen. Olet varmasti kuullut tai kenties jopa ollut itse osallisena tilanteessa, jossa jotakin asiaa on lähdetty innokkaasti toteuttamaan. Muutaman viikon päästä on kuitenkin huomattu motivaation liikkeelle panevan voiman laskeneen pohjalukemiin. Motivaation hiipuessa, ovat tavoitteen eteen vaadittavat teot vähentyneet ja pikkuhiljaa loppuneet kokonaan.

Tavoitteissa onnistumisen kannalta on tärkeä oivaltaa, että motivaatio on tärkeä osa-alue, mutta se ei välttämättä ole koko ajan läsnä. Juuri tämän takia pelkän motivaation varaan ei onnistumisia kannata rakentaa. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että motivoituneena kuka tahansa kykenee tekemään sen, mihin motivaatio riittää. Ei kuitenkaan sitä, mihin todellisuudessa pystyy. Jos aikoo saada aikaan sen, mihin rahkeet todella riittävät, tarvitaan motivaation lisäksi tavoitteen hallinnan, itseluottamuksen sekä toimeenpanemisen taitoja. Edelliset ovat aikaansaamisen osa-alueita, joita kuka tahansa voi kehittää. Aikaansaaminen ei siis ole sattuman kauppaa, vaan johdonmukaista toimintaa.

“Aikaansaamisen taito on kykyä edistää tavoitteenmukaisia asioita silloinkin, kun motivaatio ei ole paras mahdollinen”

 

Tavoitteen hallinta

Vain sellaista voi hallita, jonka ensin tiedostaa ja ymmärtää. Tavoitteet tulee täten konkretisoida niin, että on täysin selvää mitä tavoitellaan ja mitä kaikkea se vaatii tekojen tasolla. Tavoitteen hallinnassa tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat täten tavoitteeseen sitoutuminen sekä tavoitteen sisäistäminen.

Tavoitteeseen sitoutuminen on vaikeaa, jos tavoite ei motivoi ja sitä ei koe itselleen tärkeäksi. Tavoitteiseen sitoutumisessa on oleellista, että tavoite on rakennettu siten, että se synnyttää merkityksellisyyden tunteita ja on täten yksilön kannalta arvokas ja tärkeä. 

Tavoitteen sisäistämistä auttaa, kun tiedossa on selkeät ja täsmälliset teot tavoitteen saavuttamiseksi. Teot täytyy siis konkretisoida. Esimerkiksi hyvinvoinnin edistäminen voi olla vaikeaa, mikäli ei ole kirkastanut itselleen hyvinvoinnin taustalla olevia merkityksellisiä tekijöitä. Uniajan lisääminen on vaikeaa, jos ei ole lainkaan kiinnostunut vireyden edistämisestä. Vastaavasti, jos henkilö kokee vireyden ja siitä seuraavat hyödyt hyvin arvokkaiksi, on uniajan lisäämiseen helpompi panostaa. Niin ikään hyvinvointia edistävien konkreettisten tekojen tekeminen on käytännön tasolla vaikeaa, jos tavoite ja sen edellyttämät teot ovat epämääräisiä.

“Vain sellaista voi hallita, jonka ensin tiedostaa ja ymmärtää”

 

Itseluottamus

Tavoitteen hallinta ja siinä onnistuminen testataan todellisuudessa. Mikäli todellisuus on liian haastava tavoitteisiin nähden, heikentää se itseluottamusta ja tavoitteet jäävät tällöin todennäköisemmin saavuttamatta. Itseluottamus eli minäpystyvyys kehittyy, kuten mikä tahansa luottamus ja rakentuu luottamuksesta omaan onnistumiseen sekä luottamuksesta omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Luottamus omaan onnistumiseen kehittyy vähitellen, kun osaa haastaa itseään sopivan kokoisilla tavoitteilla ja onnistuu saavuttamaan ne. Vastaavasti toistuvat epäonnistumiset heikentävät itseluottamusta. Motivaation ja itseluottamuksen kannalta tavoitteet on hyvä pilkkoa oman taitotason ja osaamisen kannalta sopiviin välitavoitteisiin. Kun tavoitteet välietappeineen ovat oman osaamisen kanssa linjassa, on matkan sujumista helpompi seurata ja luottamus päämäärän saavuttamiseen kasvaa entisestään. Onnistumisten myötä, on jatkossa mahdollista asettaa aiempaa suurempia ja haastavampia tavoitteita.

Luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin lisääntyy, kun tavoite on omissa käsissä. On ajan ja energian hukkaa keskittyä sellaisiin asioihin, joihin ei voi itse vaikuttaa. Siksi tavoitteet, joiden saavuttaminen on suuresti kiinni muista ihmisistä ja heidän tekemisistään, eivät ole hyviä henkilökohtaisia tavoitteita. Mitä haastavampi tavoite ja mitä enemmän arjessa on huomioitava eri asioita, sitä tärkeämpää on kyetä erottamaan ne tekijät, joille haluaa huomionsa ja aikansa antaa. 

“Itseluottamus eli minäpystyvyys kehittyy, kuten mikä tahansa luottamus”

 

Toimeenpaneminen

Tavoitteen hallinnan sekä itseluottamuksen ollessa kunnossa, täyttyvät edellytykset toimeenpanemiselle eli volitiolle. Toimeenpaneminen on merkittävin tavoitteen saavuttamista ohjaava tekijä ja se rakentuu työvireestä ja fokuksesta.

Työvireen ylläpitämisessä on kyse kyvystä motivoida ja johtaa itseään. Ei ole sattumaa, kuka liihottaa maanantaiaamuna työpaikalle täynnä työvirettä. Liihottaja on taidokas motivoimaan itseään. Todennäköisesti hän pitää mielessään itselle tärkeät asiat, kokee työn merkityksellisenä ja saa aikaiseksi eli saavuttaa tärkeimpiä tavoitteitaan. Motivaation lisäksi hän johtaa itseään sekä työvirettään panostamalla riittävään uneen, säännölliseen ruokarytmiin sekä monipuoliseen kuntoiluun. On selvää, ettei työvire voi olla kummoinen, mikäli yksilö laiminlyö omasta hyvinvoinnistaan huolehtimisen. Mikäli voimavarat ovat heikot, on motivaation ja riittävän vireystason ylläpitäminen mahdotonta.

Fokuksen säilyttäminen halutuissa asioissa on usein haastavaa, koska se vaatii tietoista ponnistelua. Tämän takia työskentelyaika kannattaa rytmittää työskentelyjaksoiksi ja pitää niiden välissä lyhyitä mikrotaukoja. Se, mikä sitten on sopiva aika työhön keskittymiseen yhdellä kerralla, riippuu työn luonteesta sekä tietenkin yksilöstä. Arjen kiireessä työn tauottaminen voi tuntua haastavalta, mutta se on elinehto, mikäli haluaa säilyttää fokuksen ja olla aikaansaava.

“Toimeenpaneminen on merkittävin tavoitteen saavuttamista ohjaava tekijä”

YRITYSPÄÄTTÄJÄ,

TUTUSTU TÄSTÄ LÖYTÖRETKIÄ ONNISTUMISIIN® -HYVINVOINTIOHJELMAAN!

 


 

Lukuvinkki: Johda itsesi tuloksiin

 

Kuvat: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen ja Mikko Törmälehto