Löytöretki tuloksiin®

Tulokset tottelevat tekoja ja teot syntyvät toiminnanohjauksessa, jota mieli hallitsee. Mieleen taas vaikuttavat kaiken aikaa, tilanteesta riippuen, sadat tai tuhannet eriarvoiset ärsykkeet, jotka ohjaavat ajattelua, tunteita sekä kehon tuntemuksia. 

Vaikka tulokset tottelevat tekoja, ei siis ole itsestään selvää, että asetetut tavoitteet konkretisoituisivat toimeenpanemisen tasolle. Tästä syystä tarvitaan taitoja, joilla varmistetaan haluttujen asioiden loppuun saattaminen halutussa aikataulussa. Toisin kuin ajatellaan, tiukka itsekuri ei ole tehokkaan toimeenpanemisen taustalla. Itsekuri on hyvin rajallinen resurssi, ja tästä syystä tarvitaan lukuisa joukko erilaisia taitoja, joiden avulla toimeenpaneminen tapahtuu.

Volitiolla voittoon

Volition Buuster® on Ria Parppein kehittämä toimeenpanotaitojen malli, joka pohjautuu Parppein väitöskirjaan itsesäätelytekijöistä coaching-kontekstissa. Juuri toimeenpanotaidot erottavat tavoitteen asettajat tavoitteen saavuttajista. Volition booster® jakaantuu kolmeen pääteemaan: tavoitteen hallintaan, itseluottamukseen sekä volitioon eli toimeenpanemiseen. Kaikissa pääteemoissa on vielä kaksi eri osatekijää, jotka täydentävät toisiaan.

Ensimmäinen pääteema on tavoitteen hallinta, joka jakautuu tavoitteen sisäistämiseen ja tavoitteeseen sitoutumiseen. Tavoitteiden asettamisessa yleinen haaste on riittävän konkreettisten, selkeiden ja tilanteeseen sopivien tavoitteiden asettaminen. Tavoitteen määrittämisestä tavoitteen hallintaan on nimittäin vielä pitkä matka. 

Jotta todella ymmärretään, mitä vaatimuksia tavoitteet toiminnalle asettavat, tulee tavoiteprosessi läpivalaista läpikotaisin. Vain sellaista voi hallita, jonka ensin tiedostaa ja ymmärtää. Tavoitteen hallinnalla pyritään vähentämään tavoitteellisessa työskentelyssä syntyviä sokeita pisteitä, jotka voivat olla ratkaisevia tavoitteessa etenemisen kannalta.

Tavoitteisiin sitoutuminen, etenkin haastavissa muutostilanteissa, ei ole aina itsestään selvyys. Tarvitaan riittävän merkityksellisiä tavoitteita, jotta eteen asettuvien esteiden ja haasteiden kanssa jaksetaan ponnistella. 

Toinen toimeenpanemisen pääteema on itseluottamus, joka jakautuu yksilön luottamukseen omasta onnistumisesta sekä omista vaikutusmahdollisuuksista. Itseluottamus on siis luottamusta omaan kykyyn saavuttaa tavoite sekä toisaalta luottamusta omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa tavoitteelliseen tekemiseen. 

Omiin kykyihin luottaminen tuntuu helposti kliseiseltä ja kepeästi ohitettavalta teemalta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Onko Sinulta udeltu koskaan esimerkiksi työtehtävien yhteydessä: ”Oletko varma, että luotat omiin kykyihisi selviytyä tästä tehtävästä?” Tällainen kysymys saattaisi kuulostaa hyvin alentavalta. Tosiasiassa tämä kysymys voi säästää huomattavan summan työnantajan rahaa sekä työntekijän hermoja. 

Työntekijä, jonka täytyy tehdä isoja päätöksiä, mutta ei luota omiin kykyihinsä, voi tehdä yhteisen edun kannalta huonoja päätöksiä. Työntekijällä on vastuunsa itseluottamuksesta. Mikäli työntekijä tunnistaa, että vastaanotettava haaste on suurempi kuin luottamus omiin kykyihin, tulee tämä epäröimättä sanoa ääneen.

Kolmas pääteema eli volitio on toimeenpanemisen taitoa, joka jakautuu työvireeseen ja fokukseen. Volitio on kykyä laittaa toimeen tavoitteenmukaisia tehtäviä silloinkin, kun motivaation myötätuuli ei puhaltele. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että motivoituneena ihminen voi tehdä sen, mihin motivaatio riittää. Ei sitä, mihin hän todellisuudessa pystyy. 

Työvireen ylläpitäminen on yksi tuloksekkaan tekemisen kulmakivistä, jota on myös fokuksen säilyttäminen kyseisessä tehtävässä. Kumpikaan ei ole nykyajan työelämässä helppoa eikä vapaa-aikanakaan itsestäänselvyys. Toiminnan keskeyttäjiä on kaikkialla ja tuhannet samanaikaiset aistiärsykkeet pyrkivät kaappaamaan huomion. Huomion ja tarkkaavuuden keskittäminen käsillä olevaan tehtävään on lopputuloksen kannalta äärimmäisen tärkeää. Mikäli ei kykene ylläpitämään tarkkaavuutta tavoitteenmukaisissa asioissa, karkaavat tavoitteet käsistä.

 

Lukuvinkki: Johda itsesi tuloksiin

 

Kuvat: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen