Joustavaa mielenhallintaa

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja haasteet ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Muun muassa tästä syystä on tärkeä oppia tunnistamaan, mitkä asiat edistävät niin mielenterveyttä kuin mielen hyvinvointia. Kun mieli voi hyvin ja on joustava, sopeutuu se paremmin ympäristön muutoksiin ja kykenee tätä kautta kestämään suuretkin elämän myrskyt.

Psykologista joustavuutta

Tasapainoinen ja joustava mieli on hyvinvoinnin kokonaisuuden peruskallio. Mielen taitoja kehittämällä voidaan edistää yleistä hyvinvointia sekä vaikuttaa haluttuihin, tavoitteen kannalta tärkeisiin, käyttäytymismalleihin. Päämäärän saavuttaminen edellyttää siis toimivia ajattelu- ja tunnesäätelytaitoja, joiden keskiössä on tietoisuustaidot ja psykologinen joustavuus.

Psykologinen joustavuus on kykyä mukauttaa omaa toimintaa eri tilanteiden asettamiin vaatimuksiin. Tästä taidosta on valtavasti hyötyä niin päivittäisten valintojen tekemisessä kuin motivaation ja yleisen hyvinvoinnin edistämisessä. Joustavan mielen vastakohtana voidaan pitää mustavalkoista ajattelua ja käyttäytymistä. Joustamattomuus ja jäykät käyttäytymismallit ohjaavat toimimaan ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti, eikä siten, kuinka kyseisessä tilanteessa olisi järkevintä toimia hyvinvoinnin edistämisen kannalta.

“Psykologinen joustavuus on kykyä mukauttaa omaa toimintaa eri tilanteiden asettamiin vaatimuksiin”

 

Miellyttävämpi muutos

Mikä tahansa muutos edellyttää uuden oppimista. Vanhoihin, jäykkiin ja käyttäytymistä liialti kontrolloiviin malleihin nojautuminen ei johda toivottuun lopputulokseen. Muutoksen työstäminen aiheuttaa aina stressiä, koska se vaatii valtavasti aikaa ja voimavaroja. Usein, etenkin alkuun, muutos saattaa synnyttää myös kielteisiä ajatuksia ja tunteita. Missä tahansa muutospyrkimyksissä, muutosmatkan tuloksekkuuden ja mielekkyyden kannalta, on erityisen tarpeellista tavoitella joustavuutta. Muutosmatkalla kannattaakin kokeilla rohkeasti uusia toimintatapoja, vastakohtana tiukoille säännöille ja vanhoille tomintamalleille.

Psykologisen joustavuuden taitoja hyödyntämällä muutosmatkan mielekkyys ja tyytyväisyyden kokemukset lisääntyvät. Lisäksi motivaatio itselle tärkeisiin asioihin vahvistuu. Joustava mieli auttaa kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä olemaan avoin kaikenlaisille kokemuksille, epämiellyttävistä tunteista huolimatta. Tiivistetysti sanottuna, psykologisen joustavuuden taidot auttavat Sinua toteuttamaan tuloksekkaamman ja miellyttävämmän muutosmatkan sekä elämään omannäköistä, merkityksellistä elämää.

“Psykologinen joustavuuden taitoja hyödyntämällä muutosmatkan mielekkyys ja tyytyväisyyden kokemukset lisääntyvät”

 

Psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva psykologisen joustavuuden malli koostuu seuraavista kuudesta eri osa-alueesta:

1. Arvot

Arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita, jotka antavat kompassin lailla suunnan elämän ja arjen valinnoille. Arvot kertovat henkilökohtaisella tasolla siitä, mikä elämässä on tärkeää ja mihin aikaansa haluaa käyttää. Tästä syystä hyvinvoinnin ja muutoskäyttäytymisen edistäminen on usein hyödyllistä aloittaa arvoja kirkastamalla.

2. Omistautuminen

Omistautumisen ytimessä on kyky tehdä tekoja, itselle tärkeiden asioiden suuntaisesti. Omaa toimintaa tulisi määrittää se, mitä haluaa ja mitä pitää merkityksellisenä (arvot), eikä niinkään se, millaisena itseään pitää. Omistautuminen on siis sitoutumista tekojen tasolla itselle tärkeille arvoille. Omistautumisen taitoa on tästä syystä tärkeä kehittää, sillä usein epämiellyttävät tunteet ja kokemukset johtavat siihen, että valinnat kohdistuvat ennemmin hetkelliseen mielihyvään kuin itselle merkityksellisiin asioihin. On tärkeä oppia tunnistamaan, mitkä teot vievät pois ja mitkä kohti, itselle tärkeitä päämääriä.

3. Läsnäolo tässä hetkessä

Läsnäolemisen taito vähentää taipumusta asioiden murehtimiseen ja vatvomiseen. Kyseisen taidon myötä jumiutuminen omiin ajatuksiin ja tunteisiin vähenee ja kyky keskittyä käsillä olevaan tehtävään lisääntyy. Tällöin myös multitaskaaminen vähenee.

4. Havainnointi

Havainnointi on kykyä tunnistaa omia ajatuksia, tunteita, kehontuntemuksia sekä ympäristön tapahtumia. Havainnoiva minä on taito ja näkökulma, joka on mahdollista oppia ja jota on mahdollista kehittää koko ajan. Havainnoivan minän kautta on mahdollista oppia, että hankalilta tuntuvat käsitykset tai ajatukset itsestä ovat vain käsityksiä ja ajatuksia, joiden mukaisesti ei tarvitse automaattisesti toimia. Kun näistä käsityksistä uskaltaa päästää irti, on mahdollista tarkastella itseään neutraalimmin ja objektiivisemmin kuin aikaisemmin. Tällöin erityisesti negatiivisilta tuntuvat käsitykset eivät enää vaikuta niin voimakkaasti omaan toimintaan tai käyttäytymiseen kuin ennen.

5. Hyväksyntä

Hyväksynnällä tarkoitetaan kykyä sekä halua vastaanottaa epämiellyttäviä ajatuksia, tunteita ja tilanteita. Se on ikään kuin tilan tekemistä epämiellyttäville tunteille, ajatuksille, muistoille ja kokemuksille. Kyseessä on hyvin tärkeä taito, sillä hyväksynnän myötä tarve kamppailla stressaavien ajatusten ja tunteiden kanssa vähenee. Tämän taidon myötä pystyy omistautumaan paremmin itselle merkityksellisiin asioihin.

6. Mielen kontrollin heikentäminen

Mielen kontrollin heikentämisellä tarkoitetaan taitoa irrottautua mielen ohjausvallasta. Kyseessä on taito, jonka myötä oppii päästämään irti liiallisista huoliajatuksista ja asioiden turhasta vatvomisesta. Samalla kehittyvät myös läsnäolon, havainnoinnin ja hyväksynnän taidot. Erityisesti muutostilanteessa hankaliksi tai vaikeiksi koetut asiat, ovat omassa ajattelussa ja mielen puheessa usein sävyltään kriittisiä ja arvioivia. Tässä yhteydessä jumittuminen omaan ajatteluun johtaa usein siihen, että muutokseen ryhtyminen tai muutoksen ylläpitäminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Ajatteleva mieli nimittäin saattaa tuottaa perusteellisia selityksiä sille, miksi muutos epäonnistuu tai miksi suunnitellut teot olisi syytä jättää toteuttamatta. Tämän vuoksi mielen kontrollin heikentämisen taito on ensiarvoisen tärkeä taito hyvinvoinnin ja muutoksen kannalta. 

Lopuksi on vielä tärkeä korostaa, että mielen taidot ja psykologinen joustavuus eivät ole jotain, mitä toisilla on ja toisilla ei. Yksilöiden välillä on toki eroja, mutta psykologinen joustavuus kehittyy aivan samoin kuin mitkä muut taidot tahansa eli harjoittelemalla.


OPISKELE PSYKOLOGISTA JOUSTAVUUTTA,

LUE LISÄÄ TÄSTÄ

 


 

Lukuvinkki: Mielen taidot

 

Kuvat: Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen ja Mikko Törmälehto