Hyvinvointi on motivaation ja toimivien tavoitteiden sivutuote

Hyvinvointi niin yksilö- kuin organisaatiotasolla syntyy selkeistä tavoitteista sekä niiden johtamisesta. Parhaimmillaan henkilökohtaiset tavoitteet innostavat ja antavat energiaa suunnata tekeminen itselle merkityksellisiin asioihin. Hyvinvointi ja mielekkääksi koettu elämä eivät kuitenkaan synny vahingossa, vaan konkreettisten tekojen kautta. Ihmisillä on elämässään niin paljon velvoitteita, että mielekkääksikin koetut asiat unohtuvat helposti arjen kiireiden alle, ellei omaa tekemistä osata johtaa. Jos tavoitteet eivät ole selkeitä ja niihin ei sitouduta, ei ole mitään johdettavaa. On vain kaaosta. Tästä syystä jokaisella muutoshankkeella tulisi olla kirkastettuja tavoitteita, toimeenpanoenergiaa sekä keinot johtaa niitä.

Me Hyvinvointikoulussa olemme perehtyneet käyttäytymisen muutoksen sekä motivaation ja tavoitteiden johtamiseen erityisen hyvin. Olemme rakentaneet Löytöretkiä onnistumisiin® -palvelukonseptin sekä kirjoittaneet Löytöretkiä onnistumisiin® – Johda itsesi tuloksiin -kirjan, joka käsittelee viittä eri metodia, joita onnistumiset edellyttävät. Näiden metodien tuottama arvo on auttaa niin Sinua kuin eri työyhteisöjä sekä niissä työskenteleviä yksilöitä elämään entistäkin energisempää, sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa elämää. Tämän positiivisen pääoman lisääntyminen ennaltaehkäisee osaltaan monia riskitekijöitä ja lisää edellytyksiä edistää niin yksilöiden kuin yritysten tuloskuntoa. Energiset ja motivoituneet ihmiset ovat luonnollisesti entistä arvokkaampia sekä itselleen ja läheisilleen että työnantajalleen. Tällöin kaikki ovat voittajia!

 

Metodi 1: Löytöretki muutokseen® (PÄÄTÖS)

Metodin tavoitteena on antaa syvällinen käsitys siitä, mitä muutos vaatii. Metodin ydinsana on päätös, sillä muutos ilman päätöstä on pelkkää päiväunta. Pysyvä käyttäytymisen muutos ei ole koskaan helppoa. Tämä johtuu siitä, että muutos vaatii huomattavasti enemmän tahtoa, taitoja, tilannetajua sekä tilaisuuksia kuin mitä yleisesti ymmärretään. Itse asiassa paluu vanhoihin tottumuksiin on huomattavasti todennäköisempää kuin muutoksen onnistuminen. Muutosta on ymmärrettävä laaja-alaisesti, jotta siitä voi ottaa tukevan niskalenkin. Tämä metodi antaa työkaluja muutosmatkalle niin muutosta tavoittelevalle yksilölle kuin ammattilaisellekin, jonka tehtävä on tukea ja ohjata muutoksen tekijää.

 

Metodi 2: Löytöretki tavoitteisiin® (SITOUTUMINEN)

Metodissa syvennytään suunnan valintaan, motivaatioon ja tavoitteisiin. Metodin tavoite on kannustaa jokaista, oman elämänsä löytöretkeilijää, pohtimaan niin omia arvoja kuin mielenkiinnon kohteita. Motivaatio vahvistuu ja sisäinen liekki lepattaa entistä reippaammin, kun merkitykselliset tavoitteet rakennetaan arvojen tukijalan varaan.

Osion ytimessä on tavoitteisiin sitoutuminen, sillä tavoitteet ovat toimintaa ohjaavia, arvolatautuneita voimia. Yksilön osalta sitoutuminen on siis kytköksissä toimiviin tavoitteisiin, jotka saavat käyttövoimansa merkityksellisistä asioista. Toimivat tavoitteet, joissa ei koeta merkityksen tunteita, eivät myöskään sitouta ponnistelemaan niiden eteen. Sitoutumisen puute heikentää tällöin merkittävästi tavoitteiden hallintaa. Kun hallinnan tunne heikkenee, kärsii siitä tulosten lisäksi myös motivaatio. On tärkeää löytää merkityksellisiä tapoja synnyttää motivaatiota ja sitoutumista oikein rakennettujen tavoitteiden avulla. Ne eivät kuitenkaan synny tyhjiössä. Ne syntyvät hyvin johdettuina!

 

Metodi 3: Löytöretki hyvinvointiin® (ENERGIA)

Metodi antaa vinkkejä ja tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueiden toteuttamiseen. Kuinka vahvistaa fyysisiä reservejä ja voimavaroja, ei niin paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän kuin tarpeen -periaatteen mukaisesti? Uni, ravinto, palautuminen, arkiaktiivisuus ja fyysinen harjoittelu rakentavat tämän metodin perustan.

Avainkäsite asioissa onnistumiseen on energia, sillä energiavaje on ensimmäinen askel aikaansaamattomuuteen. On aivan selvää, että fyysisten tarpeiden laiminlyönti yhdistettynä uniongelmien, psykologisen osaamattomuuden sekä epäterveellisen ruokavalion yleisyyteen johtavat kollektiiviseen horrostilaan. Silloin ei pystytä saavuttamaan sellaista motivaation ja aikaansaamisen tasoa, jota kunnianhimoiset kasvutavoitteet edellyttävät.

Esteet onnistuneisiin elintapatottumuksien muutoksiin ovat siis tiedossa. Liian heppoinen hyvinvointireservi sekä heikot psykologiset taidot johtavat siihen, että helppo elämä on houkuttelevampi vaihtoehto. Helppous ja pikaratkaisut johtavat kuitenkin pidemmän päälle negatiiviseen kehään, jossa toivotaan vahvemman selän sijaan kevyempää taakkaa. Tarvitaan tutkittuun tietoon pohjautuvia räätälöityjä ratkaisuja, jotta epäsuotuisa trendi ei pääse jatkumaan.

 

Metodi 4: Löytöretki mieleen® (MIELEN TAIDOT)

Metodissa tehdään tutkimusmatka mielen hyvinvointiin. Tämän metodin ytimessä ovat mielen taidot, sillä mieli on käyttöliittymä elämään. Mielen avulla luomme tulkintoja aistihavainnoista, ajattelemme, koemme tunteet, valitsemme halutun käyttäytymisen, reagoimme ympäristön ärsykkeisiin sekä luomme tarinaa omasta elämästä.

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja haasteet ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Tästä syystä on tärkeä ymmärtää, mitkä asiat edistävät niin mielenterveyttä kuin mielen hyvinvointia. Kun mieli on kunnossa ja joustava, myös keho on kunnossa ja joustava. Hyvin toimiva mieli sopeutuu ympäristön muutoksiin ja kykenee kestämään suuretkin elämän myrskyt.

Tässä metodissa saat tiedollisia eväitä mielen muskeleiden vahvistamiseen, tulet tietoisemmaksi mielen tavasta toimia sekä opit harjoituksia, joilla voit kasvattaa mentaalisen maastavedon maksimitulosta. Mieli on todellakin lihas, jota voi kasvattaa.

 

Metodi 5: Löytöretki tuloksiin® (TOIMEENPANEMINEN)

Metodi antaa ohjeita tavoitteiden ja hyvinvointivalintojen toimeenpanemiseen eli volitioon sekä erilaisiin muutoksen esteisiin. Tämän osion tavoitteena on oivaltaa, että pelkkä motivaatio, tavoitteet sekä tieto miten valintoja kannattaa tehdä, ei riitä. Tarvitaan erityisiä taitoja suunnitelmien toimeenpanoon. Myös niinä huonoimpina päivinä.

Muutoksen onnistumiseen liittyvät haasteet eivät aina jää kiinni tiedonpuutteesta. Monet kyllä tietävät, miten pitäisi syödä, nukkua ja liikkua parempaa jaksamista tavoiteltaessa. Vain pieni osa saa kuitenkaan toteutettua sen, mitä he tietävät, haluavat ja tavoittelevat.

Volitio, toimeenpanemisen taito, on tämän osion ytimessä. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun halutaan saavuttaa niitä tuloksia, mitä meiltä vaaditaan ja mitä me itseltämme vaadimme. Volition toteutuminen edellyttää kaikkia edellä mainittuja asioita: tavoitteen hallintaa, motivaatiota, hyvinvointireserviä ja työvireyttä. Näiden lisäksi tarvitaan itseluottamusta sekä kykyä säilyttää työskentelyn fokus jatkuvien häiriötekijöiden ympäröimänä.

 

Hyvinvointikoulu – Löytöretkiä onnistumisiin®

Hyvinvointikoulu auttaa niin yrityksiä kuin yhteisöjä johtamaan hyvinvointia, tarjoamalla tarvittavan tiedon, tuen ja työkalut hyvinvoinnin voimavaralähtöiseen edistämiseen sekä tulosten saavuttamiseen. Palveluihimme kuuluvat Löytöretkiä onnistumisiin®  -hyvinvointiohjelman lisäksi luennot ja workshopit. Pienin teko kohti energisempää, sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa työyhteisöä on klikata tätä ota yhteyttä linkkiä. Sovitaan tapaaminen ja toteutetaan yhdessä yrityksenne arvojen mukainen ja oivalluttava löytöretki, sen tärkeimmälle pääomalle eli henkilöstölle. Energistä päivää ja palataan pian juttuun :)

 

Lukuvinkki: Löytöretkiä onnistumisiin®

 

Valokuvat: Shutterstock ja Hyvinvointikoulu

 

Kirjoittaja: Janne Mustonen